Bursa Hungarica Felhívás!

Baks Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2019. november 5.

A pályázatot az elektronikus kitöltést követően papíralapon (nyomtatott, aláírt formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A fenti linken elérhető a részletes pályázati kiírás is. A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok kitöltése.

 • Pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.

Nem részesülhet, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
 1. Az „A” típusú pályázatra pályázhatnak azok a hallgatók, akik:
  • önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
  • hátrányos szociális helyzetűek,
  • teljes idejű (nappali munkarend)
  • alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 1. A „B” típusú pályázatra azok
  • az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
  • hátrányos szociális helyzetű
  • 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek,
  • akik 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben
  • teljes idejű (nappali munkarend)
  • alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
 • Kötelező mellékletek:

„A” típusú pályázat esetében

 • A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről
 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásában élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről (keresetigazolás, nyugdíjszelvény+nyugdíjas igazolvány, családi pótlék szelvény, rendszeres pénzellátásról szóló szelvény [GYED, GYES, GYET], vállalkozó, őstermelő esetén előző évi adóbevallás, munkanélküli ellátást megállapító határozat)
 • A szociális rászorultság alapját igazoló dokumentum

„B” típusú pályázat esetében:

 • Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről
 • A szociális rászorultság igazolása az „A” típusúnál megnevezettek alapján

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 • Pályázat elbírálása: Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

 

Fix EU Megszakítás