Polgármesteri beszámoló

Beszámoló a 2013. október 30. napján megtartott soros Képviselő-testületi ülésről

Búza Zsolt polgármester örömmel jelentette be, hogy 7 év után a szennyvízberuházás abba a szakaszba érkezett, ahol már nem az előkészítésről, hanem a megvalósításról beszélünk. Közbeszerzési eljárás keretein belül kiválasztásra került a kivitelező.

Dr. Kádár Judit elmondta, hogy 3 ajánlat érkezett. A közbeszerzési bíráló bizottság októberben tette meg a döntési javaslatát. Ezt követően a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szabályossági tanúsítványban foglaltak szerint az eljárás lefolytatását megfelelőnek találta és az előterjesztett döntési javaslatot jóváhagyta, így a képviselő-testület kihirdethette az eredményt.

A munkatervben következő napirendi pont az Önkormányzati beszámoló a 2012-2013. félévi pályázati tevékenységéről volt.

– Sikeresen befejeződött a Baks belterületi csapadék és belvízelvezetésének II. üteme.

– Lezártuk az LHH program keretei között megvalósult óvoda és iskola felújítását tartalmazó projektünket.

– Faluközpont rehabilitáció, illetve a Bárka szálló kivitelezése sikerrel fejeződött be az évben.

– Sikerrel hajtottuk végre a piac felújítására irányuló projektünket is.

– Önkormányzatunk számára a következő évek meghatározó eleme a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047. számú, „Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése” nagyprojektet, melyet 2012. február 8-án az Irányító Hatóság vezetője támogatásra érdemesnek ítélt. A pályázat kedvező elbírálását és a Támogatási szerződés aláírását követően lezajlottak a közbeszerzések: kiválasztásra került a projektmenedzser, a FIDIC mérnök, a PR szolgáltatást és jogi szolgáltatást nyújtó szervezetek. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzés utolsó fázisa zajlik.

– Ez évben vette kezdetét a másik nagy projektünk a Jövőnek dolgozunk! – komplex környezet és életminőség fejlesztés Baks Mária telepen című TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 kódszámú pályázatunk. A pályázat támogatottsága 100%-os. Főbb elemei: helyi egészségterv, vállalkozói műhely, Pilot program, prevenciós programok, felnőttképzés, egyéni fejlesztések a projektbe bevont közel 160 személy részére. A projekt különlegessége, hogy több szervezettel konzorciumban és számos együttműködő partnerrel valósítjuk meg annak érdekében, hogy a szakmaiság a projekt egésze alatt biztosítva legyen.

– Elbírálás alatt áll az idén második alkalommal benyújtott térfigyelő-rendszer kialakítására irányuló pályázatunk.

A fentiek mellett több tervvel is rendelkezünk a további pályázati munkát illetően. Az intézmények energia-racionalizálására, illetve megújuló energiák hasznosítására rendelkezünk hatástanulmánnyal, szeretnénk folytatni a csapadék és belvíz elvezetési programot, a következő ütemek végrehajtásával. A vizes élőhely r rekonstrukció illetve a közvilágítás korszerűsítése is terveink között szerepel. A Baks belterületi kerékpárútra és a Baks – Ópusztaszer összekötő kerékpárútra is rendelkezünk tervekkel. A továbbiakban is igyekszünk megragadni minden lehetőséget, amely a község javát és gyarapodását szolgálja.

Búza Zsolt kiegészítésképpen még elmondta, hogy vannak pályázatok, amit nem önállóan, hanem társulásban nyújtottak be. Ilyen a ivóvízminőség javító program, melynél nyertes pályázattal rendelkezik az önkormányzat is, ahol megközelítőleg 172 millió forint összegű fejlesztés fog megvalósulni a településünkön. Vas, arzén és ammóniamentesítést fognak végrehajtani. Teljesen megújul majd a vízművünk. Bővülni fog, rozsdamentes alkatrészek kerülnek beépítésre. 2014 júliusára tervezik a beruházás befejezését.

Összességében több mint 2 milliárd forint összegű fejlesztés valósul meg 2015. január elejéig Bakson.

III. napirendi pont a polgármesteri beszámoló volt a lejárt határidejű határozatokról. Rendkívül testületi ülésen döntött a Képviselő-testület a szociális bérlakások megvalósításáról. Nyertes pályázat esetén egy 4 lakásos valamint egy 5 lakásos ingatlan kerülne megépítésre, mindenféle olyan jellegű praktikus technikai megoldással ellátva, melyek energiahatékonyságot növelnék. Hőszigetelés, homlokzatszigetelés, napelem rendszer, valamint játszótéri elemek. Teljesen berendezett lakásokat kapnának majd a rászorulók. Ha mindezt sikerül megvalósítani, akkor már 16 bérlakással fog rendelkezik az önkormányzat, ezáltal 16 családnak tudunk majd segítséget nyújtani.

Polgármester úr elmondta továbbá, hogy megdöbbenve hallotta, a faluban olyan tévhírek terjedését, miszerint ózdi és cserepes sori romákat akar betelepíteni az önkormányzat. Nagyon sajnálja, hogy azok az emberek, akik ezeket terjesztik, azok nem a békére, hanem az indulatok keltésére törekszenek, és reméli, hogy az idő be fogja bizonyítani, hogy ez ismét csak üres szóbeszéd és hazugság. Mint ahogy korábban is az ilyen jellegű hírek is mind hazugságok voltak. Arra kérte azokat akik ezeket a híreket keltik ne csapják be az embereket.

A polgármester úr elmondta, hogy büszkeség és öröm, hogy a Csongrád megyei főkapitány Dr. Lukács János dandártábornok úr jóvoltából egy szolgálati autót kaphattak polgárőreink, valamint két lovas járőr is segíttette munkájukat.

Külön megköszönte Tóth Zoltán őrsparancsnok úrnak, a segítségét, hogy fokozott rendőri jelenlét volt az ünnep, november 1-je alkalmából.

Október 31-én lezárult egy sikeres Önkormányzati gyermekszegénységi program, ennek következtében a Közösségi Ház a jövőben Önkormányzati fenntartás alá kerül, ezzel kapcsolatban még további egyeztetések történnek. Természetesen a Közösségi Ház nem zár be, továbbra is hasonló körülmények között fog működni. Az összes eddigi szolgáltatást, amit ez idáig is nyújtottak az embereknek, ezután is biztosítani fogják.

A következő beszámoló a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájára vonatkozott. Lépné Soós Anita elmondta, hogy a családgondozók kötött munkaidőn belül látják el az ügyfélfogadást, vesznek részt esetmegbeszélésen, végzik az adminisztrációs tevékenységet. A rugalmas munkaidőt a feladatok jellegének megfelelően és a családok igényeinek figyelembevételével osztják be

A településen leggyakrabban előforduló probléma típusok, az anyagi megélhetés, szülői elhanyagolás, magatartás, ill. teljesítményzavar, gyermeknevelési problémák

A Gyermekjóléti Szolgálat az idén is számos rendezvényen, szabadidős tevékenységen képviseltette magát,valamint olyan rendezvények szervezését bonyolította le, amelyek igen nagy sikerrel végződtek.

A következő előterjesztés a köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékelésével kapcsolatban a teljesítmény kritériumok meghatározása volt. Dr. Elekes Petra jegyző elmondta, hogy minden évben a Képviselő-testületnek kellett meghatározni és elfogadni azokat a teljesítménykritériumokat, amelyek alapján a jegyző a teljesítményértékelést elvégzi. Ugyan 2013-tól ez kizárólagos jegyzői hatáskör, de továbbiakban is célravezetőnek látja a képviselő testület egyetértésével elvégezni ezt a feladatot.

A következő előterjesztés a szilárd hulladéklerakó utógondozása vonatkozott. Baks szilárd hulladékle-rakójának rekultivációja sikeresen befejeződött. Az ATKTVF előírásainak értelmében a depónia és környezet utógondozása szükséges 2018. június 30. napjáig. Az utógondozás időszakában három mérési pontból, furat kialakításával kell vízmintát venni és arról évente jelentést készíteni.

Baks Község Önkormányzata árajánlatokat kért több helyről is, a fent említett feladatok elvégzésére. Két árajánlat érkezett, a kedvezőbb ajánlat mellett döntött a Képviselő-testület.

A következő pont a hulladékszállítással kapcsolatos korábbi döntés kiegészítése. 2013. április 25-én a Képviselő-testület a 66/2013. (IV.25.) határozatával döntött arról, hogy támogatja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11 számú pályázatát. Mivel a projektben Baks is részt vesz, ezért a határozat kötelező eleme a szükséges önerő biztosítása – amelyről akkor nem született testületi döntés.

Fix EU Megszakítás