Régiségi Házak

Régiségi Házak Létrehozása Bakson

Baks Község Önkormányzata 2009 novemberében pályázatot nyújtott be „Régiségi Házak létrehozására Bakson”, a Helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások pályázati felhívásának keretében. A Képviselő –testület 224 (X.5.) Kt. határozatával fejezte ki azon szándékát, hogy a pályázatot benyújtja és a fejlesztéshez szükséges önerőt biztosítja a program megvalósulásához.

A RÉGISÉGI HÁZAK létrehozásával olyan szándék vezérelt bennünket, hogy településünk történetét, szülőfalunk, lakóhelyünk múltját mind az itt születettek és születők, mind pedig más településről érkezők megismerjék. Tesszük mindezt hagyományőrzési és közösségfejlesztési célok elérése érdekében. A házak a település életét, múltját és hagyományait hivatottak bemutatni. Pályázatunk két épület infrastrukturális megújítására irányul. Az épületek külső és belső átalakítással képesek lesznek az elvárt funkció betöltésére. A felújítások kivitelezésével a településkép pozitívan változik. A fejlesztés hatásaként a közösségi élet új szinterei jönnek létre. Projektünk pozitívan hat a helyi identitástudat kialakítására és alkalmat ad a helyi kötődések megerősítésére.

A pályázat elbírálása után a projekt teljes költsége az alábbiak szerint alakul:

Támogatás 9.685.376
Önerő 2421.344
Összesen 12.106.720

 A támogató határozatot 2011. május 5-én kapta meg Önkormányzatunk.

A projekt:

A pályázat megvalósulásával a településen két újfajta szolgáltatás jönne létre. A projekt két fő elemből áll.

Egyik része, hogy a Faluház udvarában levő, jelenleg kihasználatlan és leromlott épületet szeretnénk átalakítani Népi Régiségi Házzá. Az épület az átalakítást követően tulajdonképpen tájházként funkcionálna.

Az átalakítás elmei:

1. Jelenlegi lapos tetős szerkezet helyére egy cserépfedéses magas tetős szerkezet kerül.

2.Külső felújítás: A jelenlegi vakolat leverésre kerül és új homlokzat kialakítása

3. Nyílászárócsere

4. Belső átalakítások: válaszfalak elbontása, új padlóburkolat, falfestés, új belső világítás

A projekt másik része az Polgármesteri Hivatal épülete melletti tűzoltószertár átalakítása Tűzvédelmi Régiségi Házzá. Célunk: A tűzoltószertár épületében a helyi önkéntes tűzoltók életét bemutató közösségi tér kerüljön kialakításra.

Infrastrukturális elemek:

1. Külső felújítás: Jelenlegi cserépfedés és lécezés elbontása, fedélszék megerősítése. Új lécezés és cserépfedés kialakítása.

2. Nyílászárócsere

3. Belső felújítás: új padlóburkolat, kifestés, új világítás beszerelése

4. Akadálymentesítés: térburkolatos látogatótér kialakítása az épület előtt.

A pályázat megírásakor figyelemmel voltunk arra, hogy a fenntartási költségek ne jelentsenek nagy terhet az önkormányzat számára, illetve a látogathatóság folyamatos legyen. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy a Tűzvédelmi Régiségi Ház esetében a kiállítást az épületen kívülről lehet majd megszemlélni.

A fejlesztés várható hatásai:

1. Közvetlen hatásaként két eddig rossz műszaki színvonalú, kihasználatlan épület kívül, belül megújul és új funkcióval gazdagodva, szolgálja a település érdekeit. Az önkormányzati vagyonkörbe tartozó épületek értékét növeljük. Az átalakítások kedvezően befolyásolják a településképet, a település vonzereje növekszik. Célunk, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsuk a település lakóinak jövőjét, a község fejlődését. Projektünk összekapcsolódik más fejlesztésekkel, amelyek elsősorban a vonzó településkép kialakításával kapcsolatosak. Projektünk hatására bővül az önkormányzat szerepköre, hiszen egy új feladatról való gondoskodást vállalunk fel.

2. Baks hagyományait ápoló és jelentős tradíciókkal rendelkező település. Az itt lakók erősen kötődnek a településhez. Igénylik és elvárják a helyi önkormányzattól, hogy teret és lehetőséget biztosítson az aktív közösségi életnek, támogassa azt. A fejlesztés hatásaként a közösségi élet új szinterei jönnek létre, és színesítik az itt élők mindennapjait. A régiségek összegyűjtése, rendszerezése pozitívan hat a helyi identitástudat kialakítására és alkalmat ad a helyi kötődések megerősítésére. A népi régiségek házában a jövő generációi megismerhetik szüleik, nagyszüleik és dédszüleik életét hagyományait. Kipróbálhatják az általuk használt eszközöket, és tapasztalatokat szerezhetnek a régmúlt idők szokásairól. Mindez jelentős szerepet tölt be közösségünk formálódásában, erősíti azt. Fejlesztésünk nem utolsó sorban az esélyegyenlőség egyik eszközének tekintjük, hisz a településen élő nagy számú roma közösség története és szokásai, gasztronómiája is bemutatásra kerülnek.

3. A projekt által a múlt értékei megőrződnek és átörökíthetővé vállnak a jövő generációja számára. A végrehajtás során maximális figyelemmel leszünk arra, hogy a lehető legkisebb környezetkárosítással végezzük el a felújítási munkákat.

 

További információk: www.umvp.eu

Megszakítás