Önkormányzati rendelet a szociális tűzifa támogatásról

elado-tuzifa-arak

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági

feltételeiről

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Baks Község közigazgatási területén lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan rászorulók részére, a téli fűtéshez természetbeni ellátás formájában, egyszeri tűzifa juttatást  biztosít, a rendelkezésre álló keret mértékéig.

(2)     A támogatás mértéke háztartásonként maximum 2 m3 kemény lombos tűzifa.

(3)     A támogatás adható annak a személynek aki nyilatkozik, hogy a lakását fával (vagy részben fával) fűti, és a (4) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább egy feltételnek megfelel.

(4) Szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető, akinek:

a) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi         nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot, egyszemélyes háztartás esetében 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,

b)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,

c)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

 ea) aktív korúak ellátására;

 eb) időskorúak járadékára,

 ec) lakásfenntartási támogatásra jogosult személy (tekintet nélkül annak       természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására),

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott  halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel

(5) A támogatás megállapításakor a (4) bekezdésben szereplő jogosultak közül, az  b.),  c.) és d) pontban felsoroltakat előnyben   kell részesíteni.

(6) Az egy főre eső jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak az irányadóak.

(7) A háztartást az Szt. 4. §  f.) pontjában foglaltak alapján kell meghatározni.

(8) Az igényléseket e rendelet melléklete szerinti nyomtatványon 2014. december 1-től 2014. december 19-ig lehet  benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(9) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

(10) A kérelmekről a Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben  a Szociális Bizottság egyedi határozattal dönt, a beérkező kérelmek számától és a készlet mennyiségétől függően.

(11) A kérelmezők által átvett tűzifa mennyiségére vonatkozóan a kérelmezők az átvétel helyén átvételi elismervényt írnak alá.

(12) Egy ingatlanban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

2.§ Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti.

A rendelet 2014. november 22. napján kihirdettem.

A kérelem letöltéséhez kérem kattintson ide.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

jegyző

Fix EU Megszakítás