Nemzetiségi szavazókör kialakítása

Baksi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől

6768 Baks, Fő utca 92.

Tel.; Fax: 62/269233;  email: jegyzo@baks.hu

Ikt.sz.: 1253-2/2014.

Hat.szám: 3/2014. HVI vez. hat.

Tárgy: nemzetiségi szavazókör kialakítása

 HATÁROZAT

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 77.§(1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben eljárva Baks Községben a nemzetiségi szavazókör sorszámát és címét az alábbiak szerint határozom meg:

Szavazókör sorszáma: 800.

Szavazóhelyiség címe: Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda

6768 Baks, Fő u. 82.

A szavazókör határa a település egészére kiterjed.

A határozat 15 napra közzétételre kerül a Baksi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.baks.hu honlapon.

A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez, amelyet a Csongrád Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírál el a benyújtást követő három napon belül. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. törvény 242.§ (2) bekezdése szerint a települési önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

Baks Községben az utolsó népszámlálás adatai szerint a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma: 327 fő.

Fentiek alapján Baks Községben várhatóan kitűzésre kerül a nemzetiségi önkormányzati választás, melyre tekintettel ki kell alakítani a nemzetiségi szavazókört a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint, az alábbi szabályok alapján:

„77. § (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mindegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választóterületi határait.

78. § A két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

79. § (1) A szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

(2) A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és – ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak a helyrajzi száma – helyrajzi számot megváltoztatni.

80. § A helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78. § alapján kijelölt szavazókört is.”

Továbbá a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 234.§ alapján: A helyi választási iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozata ellen a közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez. A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Kelt: Baks, 2014. 07.16.

Dr. Heinerné Dr.Kecskés Aranka – jegyző

Fix EU Megszakítás